Translated by Famos Amos Bey

Chants D’esperance 13

Le nap mache ak Dieu, nan lumie Parol li,

Ki bel gloua li voye sou rout nou!

Le nap fe volonte-l, li rete kote nou,

E ak tout moun ki obei-koue.

Ke:

Obei-koue, se tou sa pou ou fe,

Pou ou kontan nan Yeshua, se pou obei-koue.

 

Lonbraj ki va paret, tout nuaj ka nan siel la,

Souri Yeshua va fe-l disparet;

Pa gnou dout, pa gnou pe, ni soupi, ni gnou kri,

Ka rete le nou obei-koue.

 

Nou pap pote gnou chaj pou le zot kap soufri,

San Yeshua pa beni nou pou sa.

Nou pap subi gnou ped, nou pap pote gnou koua,

San n-pa beni, si-n obei-koue.

 

Min nou pa ka konnin tout mevey amou li

Avan nou konsakre tout bagay;

Paske biinfe li yo e la joua li ban nou,

Se pou moun ki vle obei-koue.

 

Kon sa nan prezans li, na chita nan pie li

Ou nou va mache nan rout ave-l.

Sa li di, nou va fe. Nou pral kote li vle;

San pe angnin, na obei-koue.

 

Songs of Hope 13

As we’re walking with Yah, in the light of his Word,

What great joy he sends on our way!

When we’re doing his will, he stays by our side,

And with all those who trust & obey.

Chorus:

Trust & Obey, this is all we must do.

To be happy in Yeshua, we must trust & obey.

 

The Shadow that will appear, all the cloudless case in heaven,

The smile of Yeshua will make these disappear;

No t one doubt, not one fear, not one sigh, nor cry

Can stay when we trust & obey.

 

We won’t hold baggage for the others who are suffering,

Without Yeshua blissing us for this

We won’t subscribe to fear, we won’t hold any cross

Without him blissing if we trust & obey .

 

We cannot know all his marvelous love

Until we sacrifice everything;

Because his goodness is the joy he gives us,

It’s for those who want to trust & obey.

 

Like this in his presence , we’ll sit near his feet.

We will walk in the path with him.

What he says , we will do, we’ll go where he wants;

With fear of nothing, we’ll trust & obey.

 
 

Comment