Chants D’esperance 95

Mouin pito gin Yeshua pase gro lajan;

Mouin pito pa Li, pase m-ta rich tout tan

Mouin pito gin Yeshua pase pi bel kay

Pito li gide mouin nan tout bagay.

Ke:

Pase pou-m ta roua nan gnou gran pei,

Le peche-m ta fe-m soufri;

Pito m-gin Yeshua pase tout bagay

Ke le monn ta kapab bay

Mouin pito gin Yeshua pase vanite;

Mouin pito fidel; pou Li mape lute;

Mouin pito gin Yeshua pase renonme;

Mouin pito kinbe-l, e viv nan la pe

Justis Yeshua, se gnou gran mevey;

Parol li pi dous pase gnou gato miel;

Mouin pito gin Yeshua – Li konn satisfem

Mouin pito suiv li – Li konn dirije-m

 

Songs of Hope 95

I’d rather have Yeshua than a lot money;

I’d rather not read, than to be rich forever

I’d rather have Yeshua than the most beautiful house

Rather he guide me in everything.

Chorus:

Than for me to be King of a big country,

As my sins would make me suffer;

Rather I have Yeshua than everything

Than the world could provide

I’d rather have Yeshua than vanity;

I’d rather be faithful; for him I strive;

I’d rather have Yeshua than to be renowned;

I’d rather hold him and to live in peace

Justice of Yeshua is a great wonder;

His word is sweeter than honey cake

I’d rather have Yeshua – He can satisfy me

I’d rather follow Him - He can guide me

Photo credit:  marco monetti  /  Foter.com  /  CC BY-ND

Photo credit: marco monetti / Foter.com / CC BY-ND

 
 

Comment