Echos Des Elus 8

1. Si nou sonje le nou te dan le mon-n

Nou te nan esklavaj nou pat gingnin espoua

Nou te tankou gnou brebi egare

Ki pat gin paturaj

Diab la te minnin nou

Nan tou sa ki pa bon

Min Yeshua nan amou’l te vin-n tankou yon sacrifice

E li te delivre nou anba malediksion

Kounye-a nap chante pou nou kap ba li gloua

Paske li deliver nan’m nou anba peche.

Ke:

Si ou gingnin problem pandan nap chante la

Leve min ou anle, problem ou va rezoud, Yeshua

Yeshua, problem yo nan min ou

Problem spiritual, Problem santimantal

Problem materiel, yo tout yo nan min ou

Gin moune ki san manman,

Gin moune ki san papa

Se ofelin yo ye, yo tout nan min ou

Yeshua problem yo nan min ou

Si ou gingin la foua ou met desan-m min ou

O non de Yeshua problem ou yo va rezoud, Yeshua

2. Le mon-n aleze yo di yo san problem

Min yo tout pe mouri

Paske vi yo pa prop

Nou min-m pitit Yah nou kon’n gin ti problem

Min nou pa pe anyin

Paske Yah nou an se matematisien

Se li’k kreye le mon-n ak tout sa ki ladan’l

Te ya avek siel la se nan min li yo ye

Li kon’n geri malad, li kon’n rezoud problem

Nou pa kab compare grande Yah nou an

 

Echoes of the Elect 8

1. If we recall when we were in the world

We were in bondage, we did not have hope

We were like lost sheep

Who did not have guidance

Ha-Satan took us

In everything that wasn’t good

But Yeshua in his love came as a living sacrifice

And he redeemed us from curse

Now we sing so we can glorify him

Because he deliver our soul from sin.

Chorus:

If you have a problem while we are singing

Raise your hand up, your problem will be solved, Yeshua

Yeshua, our problems are in your hand

Spiritual Problems, Sentimental problems

Material Problems, all are in your hands

There are people without mother,

There are people without a father

They are orphaned children, they are all in your hands

Yeshua our problems are in your hands

If you have faith, you can put down your hands

In the name of Yeshua your problems will be solved, Yeshua

2. The world is at ease, they say we are without problems

But they are afraid to die

Because their life is not clean

We, children of Yah, we sometimes have small problems

But we are not afraid of anything

Because our Yah is a mathematician

It is he who created the world and all that is therein

Earth with heaven is in his hands

He can heal the sick, he can solve problems

We cannot compare how great our Yah is

 
 

Comment