Echos Des Elus 5

1. Chak pa moin fe, Sove-m ale devan moin

Ak min li kondui moin, nan bon chemin

Nan zorey li moin pale madore li

Nan la joi manche avek li chak jou

Ke:

Chak pa moin fe konnin Yeshua va gide-m

Nan yon plen pi ho, li toujou minim-m

Jouk tan gnou jou, mouin va fe denie pa moin

Chak pa moin fe kondui-m pi pre siel la.

2. Le asurans moin komanse fayi

E devan-m gin gnou falez infini

Moin vire je-m, moin gade bon Sove moin

Li se fos moin, le moin mache ave-l.

3. Moin konfie-m nan Kris, malgre sikonstans

yo

Yeshua gingnin la vi an abondans.

La pe kinbe kle ya, louvre pot la

Pou li minnin-m nan peyi promes la.

 

Echoes of the Elect 5

1. Each way I take, my Savior goes ahead of me

With his hands he drives me, in the best path

In his ear I talk, I adore him

In joy, I walk with him every day

Chorus:

Each way I take, I know Yeshua will guide me

In a full rise, he always brings me

Until one day, I will make my last way

Each way I take, drive me closer to heaven.

2. When my assurance starts to fail

And in front of me I have an infinite cliff

I turn my eyes, I look at my good Savior

He is my strength, when I walk with him.

3. I trust in Christ, despite the circumstances

Yeshua has life in abundance.

He is holding the keys, opens the door

For him to take me to the promise land.

 
 

Comment