Chants D’esperance 93

1. Mape mache sel ak Yeshua

Nan gnou komunion divin;

Le monn pa kapab fe-m plezi,

Mouin pou Kris, e Kris pou mouin.

Ke:

Mouin te oue li, mouin konnin li!

Li fe mouin mache ave-l;

E li fe-m kado prezans li,

Se gnou kado etenel.

Ki gran gloua, divin prezans li,

Ki gran joua, oue-l fas a fas!

Mouin ba li la vi-m pou tout tan,

Lite gingin-mpa la gras.

2. Sou montagn la mouin te oue li;

Kris, Konsolate, Zanmi;

La gloua vision sa va rete

Jouk tan la vi mouin fi-ni.

3. Nan tout doule ak febles mouin,

Malgre ke-m tefi-n kraze,

Toujou mouin santi prezans li,

Li te ouete-m nan peche.

4. Nan teneb la, nan lonbraj la

Ak Sove la mouin fe rout;

E leson lap ansignin mouin

Fe-m vle suiv li kout ke kout.

 

Songs of Hope 93

1. I will walk only with Yeshua

In a divine communion;

The world cannot please me,

I’m for Christ and Christ for me.

Chorus:

I saw Him, I know Him!

He makes me walk with Him;

And he makes me gift of his presence,

A gift that is eternal.

What great glory, is His divine presence,

What great joy, to see Him face-to-face!

I give Him my life forever,

He had me from grace.

2. On the mountain I saw Him;

Christ, comforter, Friend;

Glorify the vision that will stay; 

Until my life is finished.

3. In all pain and weakness,

Although my heart was almost broken,

Always I feel His presence,

He took me out of my sins .

4. In the darkness, in the shade

With the Savior I made the path ;

And the lessons He is teaching me

Makes me want to follow Him step by step.

Photo credit:  green umbrella  /  Foter.com  /  CC BY-SA

Photo credit: green umbrella / Foter.com / CC BY-SA

 

Comment